ویدیو آموزش کار با نرم افزار گندم


- آشنایی با مفاهیم اولیه در نرم افزار شامل تعاریف گروه مشتریان - بانک - حساب ها - درگاه های پرداخت و..

- روش های پرداخت حق عضویت و واریز گروهی

- ثبت درخواست وام و تایید و روش های مختلف مدیریت سود

- و سایر

 


آموزش شماره اولآموزش شماره دومآموزش شماره سومآموزش شماره چهارمآموزش شماره پنجمآموزش شماره ششمآموزش شماره هفتمآموزش شماره نسخه فروش اقساطی