درخواست دمو پرتال مشتریان

مشکل عدم نمایش بدهکاری حق عضویت


دایره ای تو خالی به رنگ مشکی با خطی روی آن به معنای عدم نمایش

یکی از ویژگی های که نرم افزار صندوق قرض الحسنه گندم دارد کنترل سقف پس انداز است که در یک متغییر در گروه مشتریان تحت عنوان "سقف / پس انداز" کنترل می شود. اگر شما تصمیم دارید در یک گروه خاص اعضا بیش از 30 میلیون ریال پس انداز نداشته باشند میتوانید مقدار این پارامتر را روی 30 میلیون ریال قرار دهید که اعضا نتوانند بیش از 3 میلیون تومان بابت وام واریزی داشته باشند . 

توجه : اگر این مقدار روی 0 باشد نرم افزار حساب ها را بابت حق عضویت ماهیانه بدهکار نمی کند.