درخواست دموپرتال مشتریان

عملیات مالی


عملیات های مالی، هزینه ها،درآمد ها . پرداخت ها برای مدیر قابل دسترسی می باشد

  • پرداخت هوشمند: پرداخت توسط مدیر از هر حساب امکان پذیر می باشد و از درگاه مورد نظر بعد طی چرخه پرداخت هوشمند انجام می گیرد. چرخه پرداخت شامل انتخاب روش پرداخت و انتخاب اینکه مازاد پرداختی در چه سرفصلی حساب شود،وارد کردن مبلغ و توضیحات در صورت لزوم می باشد.
  • فهرست پرداخت ها:فهرست همه پرداخت ها با ارائه گزینه هایی از قبیل عملبات وضعیت، شماره سند، شماره حساب، مبلغ، روش پرداخت، نوع تراکنش و تاریخ وزمان انها نمایش داده می شود.
    نتایج جست وجو در فهرست پرداخت را میتوان با زدن گزینه به روز رسانی Refresh کرد و موارد جست و جو شده را از لیست خارج نمود. با زدن گزینه بررسی در ستون عملیات کلیه اطلاعات پرداختی نمایش داده شده و میتوان آنرا تایید، عقب گرد یا حذف نمود.
  • ثبت درآمد صندوق: هزینه های صورت گرفته را طبق سر فصل ها و با مبالغ می توان مدیریت کرد
    به عنوان مثال مبلغ n تومان در سرفصل کارمزد از بانک ملت ثبت می شود
  • ثبت هزینه صندوق: هزینه  داخلی و روزمره صندوق در این قسمت مدیریت می شوند. که می توان بر اساس سر فصل ها و بانک های طرف حساب آنها را تفکیک نمود.
  • پرداخت از موجودی حساب: گاهی اوقات مشتری وقت کافی برای پرداخت به موقع اقساط یا ماهیانه را ندارد. ازین گزینه برای پرداخت بدهی از موجودی حساب استفاده می کند
  • برداشت/مسدود ازحساب: با ورود به این قمست میتوان از حساب اشخاص بابت ماهیانه ها یا اقساط برداشت کرد یا مبلغی خاص را از حسابی بابت ضمانت مسدود نمود.