درخواست دموپرتال مشتریان

تنظیم


جهت تنظیم نام صندوق های خریداری شده و سرویس پیامک  آن ایجاد شده ودارای دو زیرمنو می باشد

  • سراسری: مشخصات صندوق و نحوه کارکرد  آنرا از قبیل کد تجاری زرین پال،روز سررسید ماهیانه، حداقل مبلغ واریز، می توان تنظیم کرد
  • سرویس پیامک: این منو دارای دو قسمت می باشد که در وضعیت سرویس فعال و غیرفعال بودن سرویس مشخص می شود و در تنظیمات شماره سامانه و کد شناسائی را وارد می کنیم