درخواست دموپرتال مشتریان

بانک


این منو لیست بانک های طرف حساب شما و درگاه های اینترنتی که می توانید با آن عملیات در یافت و پرداخت را انجام دهید نمایش داده می دهد.

  • بانک های طرف حساب:  شما می توانید تمامی بانک هایی که با آن ها تعاملات حسابی و پولی دارید را در اینجا اضافه کنید و یا بانک هایی توسط خودتان قبلا معرفی شده را ویرایش یا حذف یا صورت حساب یا لیست چک های صادره آنرا مشاهده نمایید.
  • درگاه / واسط پرداخت: در این منو لیست همه درگاه  های پرداختی فقط قابل مشاهده و ویرایش می باشد که کاربر می تواند از طریق آن عملیاتی از قبیل پرداخت اینترنتی یا انتقال وجه را براحتی  انجام دهد. در قسمت ویرایش می توان یک درگاه با یک عنوان خاص را به یک بانک طرف حساب متصل کرد و وضعیت های متفاوتی برای آن ایجاد نمود