مشکل عدم نمایش بدهکاری حق عضویت

مشکل عدم نمایش بدهکاری حق عضویت

مشکل عدم نمایش بدهکاری حق عضویت و روش حل این مشکل در گروه مشتریان

دایره ای تو خالی به رنگ مشکی با خطی روی آن به معنای عدم نمایش

یکی از ویژگی های که نرم افزار صندوق قرض الحسنه گندم دارد کنترل سقف پس انداز است که در یک مقدار در گروه مشتریان تحت عنوان "

آموزش راه حل