عملیات مالی

عملیات مالی

عملیات های مالی،یکی از بخش های مهم در نرم افزار صندوق قرض الحسنه می باشد که امکان مدیریت پرداخت ها، هزینه ها،درآمدها و... را برای مدیر به سادگی فراهم می آورد.

عملیات های مالی، هزینه ها،درآمد ها . پرداخت ها برای مدیر قابل دسترسی می باشد

  • پرداخت هوشمند: پرداخت توسط مدیر از هر حساب امکان پذیر می باشد و از درگاه مورد نظر بعد طی چرخه پرداخت هوشمند انجام می گیرد. چرخه پرداخت شامل انتخاب روش پرداخت و انتخاب اینکه مازاد پرداختی در چه سرفصلی حساب شود،وارد کردن مبلغ و توضیحات در صورت لزوم می باشد.
  • فهرست پرداخت ها:فهرست همه پرداخت ها با ارائه گزینه هایی از قبیل عملبات وضعیت، شماره سند، شماره حساب، مبلغ، روش پرداخت، نوع تراکنش و تاریخ وزمان انها نمایش داده می شود.
    نتایج جست وجو در فهرست پرداخت را میتوان با زدن گزینه به روز رسانی Refresh کرد و موارد جست و جو شده را از لیست خارج نمود. با زدن گزینه بررسی در ستون عملیات کلیه اطلاعات پرداختی نمایش داده شده و میتوان آنرا تایید، عقب گرد یا حذف نمود.
  • ثبت درآمد صندوق: هزینه های صورت گرفته را طبق سر فصل ها و با مبالغ می توان مدیریت کرد
    به عنوان مثال مبلغ n تومان در سرفصل کارمزد از بانک ملت ثبت می شود
  • ثبت هزینه صندوق: هزینه  داخلی و روزمره صندوق در این قسمت مدیریت می شوند. که می توان بر اساس سر فصل ها و بانک های طرف حساب آنها را تفکیک نمود.
  • پرداخت از موجودی حساب: گاهی اوقات مشتری وقت کافی برای پرداخت به موقع اقساط یا ماهیانه را ندارد. ازین گزینه برای پرداخت بدهی از موجودی حساب استفاده می کند
  • برداشت/مسدود ازحساب: با ورود به این قمست میتوان از حساب اشخاص بابت ماهیانه ها یا اقساط برداشت کرد یا مبلغی خاص را از حسابی بابت ضمانت مسدود نمود.