روش انتقال اطلاعات از سیستم قدیم به نرم افزار گندم

روش انتقال اطلاعات از سیستم قدیم به نرم افزار گندم

روش انتقال اطلاعات از سیستم قدیم به نرم افزار گندم

یکی از نکات مهم در انتقال اطلاعات به نرم افزار جدید همخوانی ساختار اطلاعاتی نرم افزار جدید با نرم افزار قدیم است ؛ اما یکی از قابلیت هایی که نرم افزار گندم دارد میتواند به سادگی این انتقال را برای شما فراهم سازد.
این فرایند میتواند به ساده ترین شکل ممکن نیز صورت بگیرد.

به طور مثال یک عضو از تاریخ 95/01/05 عضو صندوق شما بوده و طی این مدت حق عضویت و پس اندازهای متعددی داشته است . برای اینکه بتوانید حق عضویت های ثابت ماهیانه را منتقل سازید کافی است تاریخ عضویت آن را در بخش افتتاح حساب به درستی وارد کنید سپس با وارد شدن به بخش پرداخت هوشمند و وارد کردن شماره حساب عضو کل مبلغ پرداخت شده این عضو تا کنون را وارد کنید .

نکته : روش پرداخت را واریز به حساب در نظر بگیرد

سیستم به صورت خودکار میتواند همه ماهاینه هایی که از تاریخ عضویت قرار بر گرفتن آنها بوده است را نمایش میدهد و در صورت تایید نهایی مدیر عملیات با چند کلیک ساده انجام میشود.