برخی از مشتریان

فهرستی برخی از مشتریانی که افتخار همکاری با آنها را داریم

 

صندوق قرض الحسنه دانا

صندوق قرض الحسنه کارکنان خطوط لوله گاز تهران

صندوق قرض الحسنه کارکنان سازمان توسعه تجارت ایران

صندوق قرض الحسنه صدر

صندوق قرض الحسنه امیر

صندوق قرض الحسنه امید

صندوق قرض الحسنه احسان

صندوق قرض الحسنه ایثار

صندوق قرض الحسنه خضرای محبت

صندوق قرض الحسنه مهر یوسف

صندوق قرض الحسنه پس انداز 110

صندوق قرض الحسنه کارکنان فرهنگی شهرستان بشرویه

صندوق قرض الحسنه آل یاسین

صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه فنی قائنات

صندوق قرض الحسنه سید الشهدا

صندوق قرض الحسنه یاران

صندوق خیریه فهرج کرمان